t-Assurantiekantoor.nl | Disclaimer

Bij toegang en gebruik van de websites (www.t-assurantiekantoor.nl)van ‘t Assurantiekantoor stemt de websitegebruiker in met de volgende bepalingen:

Gebruiksrechten
De websitebezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ’t Assurantiekantoor (anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink) een koppeling of gateway aan te brengen tussen de websites en enige andere, welke dan ook, website, (meta)search engine of computer netwerk. ’t Assurantiekantoor heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de websites te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen risico.

Eigendomsrechten
Alle informatie, die op de websites van ’t Assurantiekantoor wordt aangeboden, is en blijft eigendom van ’t Assurantiekantoor en/of van derden met wie ’t Assurantiekantoor een zakelijke relatie onderhoudt. De informatie is beschermd door industrieel en intellectueel eigendomsrecht (o.a. auteursrecht, merkenrecht, portretrecht, handelsnaamrecht). De websitebezoeker heeft niet het recht de informatie te verhandelen, reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ’t Assurantiekantoor.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
’t Assurantiekantoor streeft ernaar dat de informatie op de websites juist en volledig is, toch kan het zijn dat dit niet het geval is. ’t Assurantiekantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist- en/of onduidelijkheden. Evenmin is ’t Assurantiekantoor aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de informatie op de website van ’t Assurantiekantoor. De bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de informatie. ’t Assurantiekantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

Wijzigingen
’t Assurantiekantoor heeft het recht om informatie op de website en/of deze disclaimer zonder voorgaande aankondiging te wijzigen.

Virussen
’t Assurantiekantoor garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht en geschillen
Elke overeenkomst tussen de websitebezoeker en ’t Assurantiekantoor wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.