Alles in een mensenleven heeft periodieke aandacht nodig zo ook het bijstellen van uw risicoprofiel. Actieve zaken zijn misschien niet meer nodig, terwijl nieuwe situaties gevaarlijk dichtbij komen.


Transparantie & uw controle

Wanneer de inventarisatie is gemaakt en het advies besproken, is duidelijk welke risico’s organisatorisch en verzekeringstechnisch dienen te worden geborgen. Als alles eenmaal in kaart is gebracht, is het zaak continue controle uit te blijven voeren. Wij kunnen u organisatorische adviezen geven, vervolgens is het aan u of u de tips ter harte neemt en controle houdt.

Verzekeringsmatige aspecten en afspraken kunt u eenvoudig contoleren en terugzien via onze software. Middels uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u 24 uur per dag inzage in uw dossier met informatie over polissen, schades, afspraken en belangrijke / makkelijke documentatie zodat u elke gewenst moment controle heeft op onze dienstverlening.


Algemene kwaliteitseisen

Het schaderegelingbeleid kan niet los worden gezien van de algemene kwaliteitseisen waaraan ‘t Assurantiekantoor ten opzichte van u moet voldoen. U beoordeelt ons tenslotte op de kwaliteit van onze dienstverlening. En dat is uw goed recht. Verzekeraars hebben onderling afgesproken aan welke kwaliteitseisen ze zich moeten houden tijdens de schade-afhandelingsprocedure. Als een verzekeraar met een assurantietussenpersoon werkt, zal de verzekeraar ervoor moeten zorgen dat deze tussenpersoon zich ook houdt aan de afgesproken kwaliteitseisen. Echter ’t Assurantiekantoor gaat hierin als kantoor net een stapje verder.

  • Zekerheid bieden aan verzekerden en benadeelden en de volgens de polisvoorwaarden gedekte schade van benadeelde(n) correct en adequaat regelen;
  • Alert blijven op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen.
  • Een duidelijk beleid voeren, voor goede en inzichtelijke informatieverstrekking zorgen en helderheid verschaffen over wederzijde rechten en plichten;
  • De kosten bewaken, een zorgvuldige regeling en vergoeding van wat aan schade lijdende partijen toekomt en zorgdragen voor preventie en fraudebestrijding;
  • Structureel adviseren, mogelijke hiaten voortijdig opmerken en bestrijden.
Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden en premies contact op met ‘t Assurantiekantoor.